Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
 Login      ประกาศ     
  


Untitled Document

ใบสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งและเงินเดือน

ตำแหน่งงานที่สมัคร : 1. 2.

เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ : บาท/เดือน    วันที่พร้อมจะเริ่มงาน :

รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร

อัพรูปถ่ายสมัครงาน :

ชื่อ-สกุล : ชื่อเล่น :

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :

ที่อยู่ปัจจุบัน :

โทรศัพท์ :   เบอร์มือถือ:

เกิดที่จังหวัด : เกิดวันที่ : (ใช้ ค.ศ.)

กรุ๊ปเลือด : น้ำหนัก : ส่วนสูง :

สัญชาติ : เชื้อชาติ : ศาสนา :

บัตรประจำตัวเลขที่ : ออกให้ ณ : วันที่ออก :

บัตรผู้เสียภาษีเลขที่ : บัตรประกันสังคมเลขที่ :

รายละเอียดทางครอบครัว

สถานะภาพการสมรส :

หากสมรส มีการจดทะเบียนหรือไม่? :

จดทะเบียน ณ :

ถ้ามีคู่สมรส แล้วคู่สมรสมีรายได้หรือไม่? :     จำนวนบุตร :   คน     กำลังศึกษา :   คน

ภรรยา/สามี :

บิดา :

มารดา :

พี่น้อง :  คน    ผู้สมัครเป็นคนที่ :

ชาย :   คน     หญิง :   คน

พี่น้อง :

1.

2.

3.

4.

5.

กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ :

การรับราชการทหาร

ท่านเคยผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยัง? :

ถ้ายัง ถึงกำหนดเมื่อ :
ได้รับการยกเว้นเพราะ :

ประวัติการศึกษา

เคยผ่านการฝึกอบรมหรือไม่? :

ปีที่เข้ารับการอบรม :

ปีที่เข้ารับการอบรม :

ปีที่เข้ารับการอบรม :

ปีที่เข้ารับการอบรม :

ปีที่เข้ารับการอบรม :

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่องานในตำแหน่งที่ท่านสมัคร :

พิมพ์ไทย : คำ/นาที         พิมพ์อังกฤษ : คำ/นาที

คอมพิวเตอร์ :      เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ :

มีรถยนต์/มอเตอร์ไซด์ส่วนตัวหรือไม่? :      ใบขับขี่รถยนต์ :      ใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ :

รถยนต์ :      มอเตอร์ไซด์ :

ใบขับขี่รถยนต์หมดอายุ :

ใบขับขี่มอเตอร์ไซด์หมดอายุ :

ท่านสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่? ประจำ :      ชั่วคราว :

ประวัติงานปัจจุบัน/ บริษัทล่าสุด

ชื่อบริษัท :      ประเภทกิจการ :     

ที่อยู่บริษัท :      โทร :

วันที่เริ่มงาน :     วันที่ลาออก :

ตำแหน่งเริ่มงาน :     ตำแหน่งปัจจุบัน :

เงินเดือนเริ่มต้น :     เงินเดือนปัจจุบัน :

ลักษณะงานที่ทำโดยย่อ :

ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ได้รับจากที่ทำงาน :

ค่าครองชีพ : บาท/เดือน
ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมันรถ : บาท/เดือน
ค่ารักษาพยาบาล : บาท/ปี
ค่าเบี้ยเลี้ยง : บาท/เดือน
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : บาท/เดือน
เงินกู้ฉุกเฉิน : บาท/เดือน
เงินโบนัส : บาท/ปี
เบี้ยขยัน : บาท/เดือน
อื่นๆ :

สาเหตุที่ลาออก/จะออก :

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา (เริ่มจากงานปัจจุบันจนถึงเมื่อเริ่มงานครั้งแรก)

บริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านจากนายจ้างเดิมได้หรือไม่ :

บุคคลอ้างอิง (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนายจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยตัวท่านดี :

1.

2.

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ :

2. ท่านเคยถูกนายจ้าง ปลดออก ไล่ออก หรือไม่ :

3. ท่านเคยเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งล้มละลายหรือไม่ :

4. ท่านเคยต้องโทษทางอาญาหรือไม่ :

5. ท่านเคยเป็นกรรมการสหภาพแรงงานหรือไม่ :

6. ปัจจุบัน ท่านกำลังศึกษาอยู่หรือไม่ :

7. ท่านเคยเป็นพนักงานของบริษัทในเครือหรือไม่ :

8. ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่ :

9. ท่านรู้จักกับบุคคลที่ทำงานในบริษัทนี้หรือไม่ :

10. ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานครั้งนี้จากไหน :

11. งานอดิเรก กีฬาและกิจกรรมที่สนใจ :

12. ท่านเป็นสมาชิกของสมาคมหรือองค์การอาชีพ :

กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น :