Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
 Login      ประกาศ     
  


Untitled Document

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Job-SRH

15-07-2022

ตำแหน่ง : จ.Programmer


 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) 31/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 อัตรา : 1 อัตรา

  รายละเอียดงาน

1.  เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรับรองระบบงานของบริษัทที่กำหนด

2.  ปฏิบัติตามแผนการรวบรวมและทบทวนข้อมูลระบบ IT

3.  ทดสอบโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการสร้างและออกแบบโปรแกรมระบบงาน

4.  สนับสนุนการสร้างและออกแบบ การพัฒนา การขยายผล การปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบงาน

5.  มีส่วนร่วมในระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัทฯ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 – 30 ปี

2.  จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

4.  มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Programming, Web Service และ MS SQL

5.  มีความรู้ด้านโปรแกรม XML, JAVA หรือ Visual Studio

6.  หรือมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบเครื่องชั่งน้ำหนักและระบบ RFID

7.  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่และมีความรับผิดชอบสูง


  สวัสดิการ

1.  ชุดฟอร์ม

2.  ค่าเดินทาง

3.  ค่ารักษาพยาบาล

4.  ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

5.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(3-7%)

6.  โบนัสและปรับเงินประจำปี(ตามผลประกอบการของบริษัท)

7.  เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

8.  ทุกตำแหน่งต้องสามารถมาทำงานได้ด้วยตนเอง ( ไม่มีรถ รับ – ส่ง )

รับสมัครงาน ตำแหน่ง จ.Programmerตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Job-SRH

15-07-2022

ตำแหน่ง : จ.ปฏิบัติการเรือ


 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) 31/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 อัตรา : 1 อัตรา

  รายละเอียดงาน

1.  ประสานงานการใช้เครื่องจักร/เครื่องมือหนักและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

2.  ติดตามรวบรวมข้อมูลและประสานงานการจัดส่ง/ขนถ่ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3.  ติดตามการใช้อุปกรณ์และตรวจสอบเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน

4.  มีส่วนร่วมในระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของบริษัทฯ

5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22 ปี ขึ้นไป

2.  จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา

3.  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง 0-2 ปี

4.  มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการเก็บข้อมูลและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

5.  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่และมีความรับผิดชอบสูง

6.  มีความทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


  สวัสดิการ

1.  ชุดฟอร์ม

2.  ค่าเดินทาง

3.  ค่ารักษาพยาบาล

4.  ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

5.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(3-7%)

6.  โบนัสและปรับเงินประจำปี(ตามผลประกอบการของบริษัท)

7.  เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

8.  ทุกตำแหน่งต้องสามารถมาทำงานได้ด้วยตนเอง ( ไม่มีรถ รับ – ส่ง )

รับสมัครงาน ตำแหน่ง จ.ปฏิบัติการเรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Job-SRH

15-07-2022

ตำแหน่ง : พ.Forklift


 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) 31/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 อัตรา : 2 อัตรา

  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 35 ปี

2.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)

3.  มีประสบการณ์ในการขับ Forklift จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรอง)

4.  ผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

5.  สามารถเข้ากะได้


  สวัสดิการ

1.  ชุดฟอร์ม

2.  ค่าเดินทาง

3.  ค่ารักษาพยาบาล

4.  ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

5.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(3-7%)

6.  โบนัส(ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)

7.  ปรับเงินประจำปี

8.  เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

9.  ทุกตำแหน่งต้องสามารถมาทำงานได้ด้วยตนเอง ( ไม่มีรถ รับ – ส่ง )

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พ.Forklift