Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
 Login      ประกาศ     
  


Untitled Document

 

แบบสำรวจ COVID-19


ตัวอย่าง : รหัสพนักงาน2หลักใส่ (000XX),รหัสพนักงาน3หลักใส่ (00XXX)

กรุณากรอก รหัสพนักงาน ที่ช่องนี้: *
*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
รหัสพนักงาน :    ชื่อ-สกุล :    สังกัด ฝ่าย/ส่วน :

*** ท่านมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ดังนี้ ***

(กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน และส่วนรวม)

ข้อ 1 ท่านหรือครอบครัวหรือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันเดินทางมาจากหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อ ของโรคCOVID-19 ใน 14 วันที่ผ่านมา

ข้อ 2 ท่านหรือครอบครัวหรือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ข้อ 3 ท่านหรือครอบครัวหรือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันมีประวัติไปในสถานที่ประชาชนหนาแน่น ชุมนุม หรือที่มีกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า

สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้สงสัยหรือยืนยัน COVID-19 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

ข้อ 4 สถานที่พักอาศัยหรือที่ไปประจำ คนที่สนิทใกล้ชิดกับท่านมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เสมหะ ในช่วงเวลาภายในสัปดาห์หรือไม่

ข้อ 5 ท่านหรือครอบครัวหรือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ( หากไม่มีอาการไม่ต้องกดทำเครื่องหมายใดๆ )

มีไข้                                                                                มีน้ำมูก

ไอ                                                                                 เจ็บคอ

หายใจลำบาก หอบเหนื่อย                                               ไม่รู้รส

ไม่ได้กลิ่น                                                                      มีผื่น

ตาแดง                                                                          ท้องเสีย

ข้อ 6 คนในครอบครัวหรือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันต้องออกไปนอกบ้านเพื่อทำงานหรือไปซื้อของเป็นประจำหรือไม่

ข้อ 7 ท่านหรือครอบครัวหรือผู้อาศัยอยู่ร่วมกันแยกกันรับประทานอาหารหรือไม่

ข้อ 8 การล้างมือของท่าน

ข้อ 9 การสวมหน้ากากอนามัยของท่าน

ข้อ 10 ท่านคิดว่าผู้ป่วยโควิดในปัจจุบันได้รับเชื้อจากที่ใดมากที่สุด

ข้อ 11 ท่านคิดว่าจุดใดที่ท่านมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโควิด(เลือกอย่างน้อย 1ข้อ เพื่อแสดงปุ่มส่งแบบสำรวจ)

การเดินทางสาธารณะ

ตลาด

สถานพยาบาล

ขั้นตอนการทำงานในที่ทำงาน

อื่นๆ


แบบสำรวจนี้เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น

เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในบริษัทฯ